Call for papers – Seminar

2022-2023 Current Issues on Migration Seminar Series 

Borders and Beyond

Organized by: aMiMo IFEA (French Institute of Anatolian Studies)

& GAR (Göç Araştırmaları Derneği)

Organizers

aMiMo 

The “Migrations & Mobilities axis” (aMiMo), as part of IFEA’s contemporary studies department, brings together social scientists who study migration and mobility phenomenons related to Turkey. Research carried out within aMiMo, through simultaneous and/or comparative analysis of human mobilities at different geographical and institutional scales, aims to reassess academical boundaries (articulating internal and international migrations, emigration and immigration) and nuance theoretical oppositions within the field of Migration Studies (transit/installation, skilled/unskilled, voluntary/forced).

GAR 

The Migration Research Association (GAR or Göç Araştırmalar Derneği) is a non-governmental organization founded in Istanbul in 2017. Members of GAR consist of scholars from different disciplines specialized in the field of migration and asylum. GAR aims to encourage and initiate interdisciplinary research on migration and borders, as well as to disseminate the knowledge produced in various research-based studies, and raise awareness on the situation and vulnerabilities of migrants and refugees at the national and international level. One of the most important goals of GAR is to create collective platforms to facilitate dialogue and cooperation between academic knowledge and practical applications in solving the problems faced by migrants, refugees and host communities.

Call for Papers – Seminar Series 2022-2023

The seminar series for the upcoming year of 2022-2023 aims to question the concept of borders from a multidisciplinary approach and through various methodologies. This includes artificial, physical or sociological border forms and fieldwork on where the borders and boundaries evolve and live (Meier, 2020). 

Whether in Turkey or elsewhere, borders are used as a tool for ultranationalist and xenophobic speech. In the artificially and more recently delimited Middle-East region, this kind of speech thrives even more. Wars are launched to protect borders, but are also seen as a necessity for peace and security. As a consequence, public debate seems to concentrate around the safety of these borders, wherever they are, leading to the phenomenon of “securitization” (Balzacq, 2018). 

Dealing with borders also means dealing with the humans crossing them, when possible, or living around and constituting them. As a result, populist discourses adopting securitization perspective stigmatize and criminalize migrants/exiles , associating them with smugglers or terrorists. These images end up embodying the border itself and reveal the significance of the political work which puts borders and border-crossers on the global political agenda. 

In response, this seminar series aims to reflect about the concept of homo itinerans (Monsutti, 2018) which displays the complexity of the contemporary transnational mobilities and shows the limits of the international juridical infrastructure that rely mainly on immobility. In contrast, voices from the field underline the fact that nowadays, for them, immobility is equivalent to death. Taking Afghanistan’s case, Monsutti draws our attention to the several biases of the humanitarian and orientalist imaginaries when tackling the issue of the borders. Imaginaries that we, as researchers, have to question and take into account at every step of the research process.

Applicants (PhD students, Post-doctoral and other researchers) are invited to submit an abstract of max. 250 words and a short bio of max. 150 words (in English). Abstracts should be sent to: amimo.ifea@gmail.com

Applicants should indicate a preferred month during the upcoming academic year (from October 2022 to June 2023, the seminar talks generally take place in the last week of the month) and the preferred language for the seminar (English or Turkish).

Thematic Suggestions (include but are not limited to): 

  • Artificial borders (history, maps, international agreements, wars, etc)
  • Physical borders (construction of walls)
  • Invisible borders (gender, segregation) 
  • Borders in the political speech 
  • Epistemological or disciplinary borders in migration studies
  • Border management
  • Borders, boundaries, citizenship and identity. 

2022-2023 Göçle İlgili Güncel Konular Seminer Dizisi

Bildiri Çağrısı – Seminer

(Türkçe/İngilizce)

Sınırlar ve Ötesi

Düzenleyenler: aMiMo IFEA (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) & GAR (Göç Araştırmaları Derneği)

Düzenleyenler

aMiMo

IFEA’nın çağdaş çalışmalar bölümünün bir parçası olan “Göçler ve Hareketlilik Ekseni” (aMiMo), Türkiye ile ilgili göç ve hareketlilik olgularını inceleyen sosyal bilimcileri bir araya getirmektedir. Farklı coğrafi ve kurumsal ölçeklerde insan hareketliliklerinin eş zamanlı ve/veya karşılaştırmalı analizi yoluyla aMiMo bünyesinde yürütülen araştırmalar, göç çalışmaları alanındaki akademik sınırları (iç ve dış göçleri, gelen ve giden göçleri) incelemeyi ve transit göç/yerleşim göçü; vasıflı/vasıfsız göç; gönüllü/mecburi göç gibi teorik karşıtlıkları tartışmayı amaçlamaktadır.

GAR

Göç Araştırmaları Derneği (GAR) 2017 yılında İstanbul’da kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. GAR üyeleri, göç ve iltica alanında uzmanlaşmış farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşmaktadır. GAR, göç ve sınırlar konusunda disiplinler arası araştırmaları teşvik etmeyi ve yürütmeyi; çeşitli araştırmalara dayalı çalışmalarda üretilen bilgiyi yaymayı; göçmen ve mültecilerin durumu ve kırılganlıkları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. GAR’ın en önemli hedeflerinden biri, göçmenlerin, mültecilerin ve göç alan toplumların karşılaştığı sorunların çözümünde akademik bilgi ile pratik uygulamalar arasında diyalog ve işbirliğini kolaylaştıracak kolektif platformlar oluşturmaktır.

Bildiri Çağrısı – Seminer Serisi 2022-2023

2022-2023 yılı seminer serisi, sınır(lar) kavramını multidisipliner bir yaklaşımla ve çeşitli metodolojilerle sorgulamayı amaçlamaktadır. Bu çerçeve, yapay, fiziksel veya sosyolojik sınır formlarını; sınırların ve hudutların nerede ve nasıl geliştiği üzerine saha çalışmalarını içermektedir (Meier, 2020).

Türkiye’de olduğu gibi, başka yerlerde de sınırlar, aşırı milliyetçi ve yabancı düşmanı söylemin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Görece yakın bir zamanda ve yapay olarak sınırları çizilmiş Ortadoğu bölgesinde, bu tür söylemler daha da yaygındır. Savaşlar sınırları korumak için başlatılmakta, ancak aynı zamanda barış ve güvenlik için bir gereklilik olarak görülmektedir. Sonuç olarak, kamusal tartışma, nerede olurlarsa olsunlar bu sınırların güvenliği etrafında yoğunlaşmakta ve “güvenlikleştirme” olgusuna yol açmaktadır (Balzacq, 2018).

Sınırlardan bahsetmek[DD2] , aynı zamanda sınırlardan geçen ya da civarda yaşayan ve onları oluşturan insanlardan bahsetmek anlamına da gelir. Sonuç olarak, güvenlikleştirme perspektifini benimseyen popülist söylemler, göçmenleri/sürgünleri damgalamakta ve kriminalize etmekte, onları kaçakçı veya teröristlerle ilişkilendirmektedir. Bu imgeler sonunda sınırın kendisini somutlaştırmakta ve sınırları ve sınırları geçenleri küresel siyasi gündeme taşıyan siyasi çalışmanın anlamını ortaya koymaktadır.

Bu seminer dizisi, çağdaş ulusötesi hareketliliklerin karmaşıklığını gösteren ve esas olarak hareketsizliğe dayanan uluslararası hukuk altyapısının sınırlarını gösteren homo itinerans (Monsutti, 2018) kavramını yansıtmayı amaçlamaktadır. Sahadan gelen sesler, günümüzde göçmenler için hareketsizliğin ölümle eşdeğer olduğunun altını çiziyor. Sınırlar meselesine odaklanırken Afganistan örneğini ele alan Monsutti, insancıl (humanitarian) ve oryantalist tasavvurların yarattığı çeşitli önyargılara dikkatimizi çekmektedir. Söz konusu tasavvurlar, araştırmacılar olarak bizlerin araştırma ve yazım sürecinin her adımında hesaba katmamız ve sorgulamamız gereken öğeler olarak önümüzde durmakta.

Doktorası devam eden veya doktora sonrası adaylar en fazla 250 kelimelik özet ve en fazla 150 kelimelik özgeçmişlerini şu adrese göndermelidir: amimo.ifea@gmail.com

Göndereceğiniz mailde, seminer için tercih ettiğiniz ay (Ekim 2022’den Haziran 2023’e kadar, her ayın son haftası) ve sunum dilini (İngilizce veya Türkçe) belirtmeniz gerekmektedir.

Tematik Öneriler (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla):

• Yapay sınırlar (tarih, haritalar, uluslararası anlaşmalar, savaşlar vb.)

• Fiziksel sınırlar (duvar yapımı)

• Görünmez sınırlar (cinsiyet, ayrımcılık)

• Siyasi söylemlerde sınırlar

• Göç çalışmalarında epistemolojik veya disipliner sınırlar

• Sınır yönetimi

• Sınırlar, hudutlar, vatandaşlık ve kimlik.Citer ce billet
aMiMo (2022, 11 août). Call for papers – Seminar. Migration & Mobilty Research, Turkey. Consulté le 25 avril 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/b1q1

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search